Direct naar content

Het notarieel transport

De eigendomsoverdracht

Na het tekenen van de koopovereenkomst dien je de vergunning voor de omgevingsplanactiviteit verleend te krijgen, voordat de kavel aan jou in eigendom wordt overgedragen.

De eigendomsoverdracht van de grond vindt bij een notariskantoor plaats. De notaris zet het eigendom van de gemeente Almere over op jouw naam. Dit is het moment van de feitelijke levering van de kavel. We noemen dit het notarieel transport, de eigendomsoverdracht of levering.

Het notarieel transport kan (volgens de voorwaarden van de gemeente Almere) plaatsvinden nadat:

  1. Je een verleende vergunning voor de omgevingsplanactiviteit hebt;
  2. Je een getekende koopovereenkomst hebt;
  3. De grond/het bouwveld bouwrijp is. Het bouwrijp maken van de grond doet de gemeente Almere. In het kavelpaspoort wordt een prognose genoemd. Zodra de grond bouwrijp is zal je hierover per mail bericht ontvangen van de Kavelwinkel;
  4. Het restant van de koopsom en eventuele bijkomende kosten betaald zijn.

Akte van levering/eigendomsbewijs

De leveringsakte/eigendomsbewijs wordt opgesteld nadat de koopovereenkomst is getekend en de vergunning voor de omgevingsplanactiviteit is verleend. De leveringsakte wordt ook wel transportakte genoemd. Dit is de akte waarmee de kavel officieel aan jou wordt overgedragen en dus ook op jouw naam komt te staan.

Je kiest zelf een notariskantoor waar je de overdracht wil laten plaatsvinden. Elke notaris in Almere is gemachtigd om namens de gemeente de grond over te mogen dragen. Dit wil zeggen dat de gemeente zelf niet aanwezig is bij het moment van overdracht en dat de gekozen notaris dus namens de gemeente tekent op de akte van levering.

De leveringsprocedure duurt gemiddeld 2-4 weken. Dit is de benodigde tijd tussen het opvragen van de stukken voor het opmaken van de leveringsakte door de notaris bij de gemeente, en het goedkeuren van deze stukken zodat de eigendomsoverdracht plaats kan vinden.

Om de procedure voor de eigendomsoverdracht in gang te zetten moet je een afspraak maken bij een notaris voor het opstellen van een leveringsakte. De notaris stuurt de conceptakte, de nota van afrekening en andere benodigde stukken, ter goedkeuring naar de gemeente. Wanneer de gemeente akkoord is, wordt overgegaan tot het notariële transport van de kavel. De leveringsakte wordt tijdens de afspraak met de notaris doorgenomen en ondertekend door jezelf en de notaris (die tevens tekent namens de verkopende partij).

Hypotheekakte

De hypotheekakte is een akte waarin wordt vastgelegd dat je een onroerende zaak (de kavel plus de woning) als onderpand geeft aan de hypotheekverstrekker, in ruil voor het verkrijgen van een geldlening. Deze geldlening, de hypotheek, betaal je terug volgens de overeengekomen voorwaarden van de hypotheekverstrekker. Om de hypotheekverstrekker te beschermen heeft deze het recht om het onderpand in het openbaar te verkopen als je je afspraken niet na kan komen. Dit noemt je het recht van hypotheek. Dit vervalt meestal nadat de lening volledig is afgelost. De hypotheekakte wordt, zoals wettelijk voorgeschreven, opgesteld door de gekozen notaris.

De hypotheekakte bevat een aantal zaken:

  • De hoogte van de hypothecaire inschrijving
  • Omschrijving van het onderpand
  • De te betalen hypotheekrente
  • Aflossingsmethode van de hypotheek
  • De verplichting om de woning te verzekeren
  • Algemene voorwaarden van de geldverstrekker

De gekozen notaris zal naast de akte van levering ook de hypotheekakte met je doornemen, daarna wordt deze door jou en de notaris (die ook tekent namens de hypotheekverstrekker) ondertekend. Nadat de hypotheek akte besproken is, goedgekeurd en getekend, zal deze ook door de notaris worden ingeschreven in het kadaster, daarna staat de hypotheek officieel op jouw/jullie naam.

De akte van levering en de hypotheekakte verlijden vaak tegelijk bij de notaris. Dit houdt in dat beide aktes in dezelfde afspraak met de gekozen notaris worden behandeld.

Nota van afrekening

De nota van afrekening is een overzicht van alle kosten die de notaris van jou dient te ontvangen en op zijn beurt grotendeels weer betaalt aan de andere betrokken partijen. Zo heb je naast de kosten voor de kavel onder andere ook taxatiekosten, notariskosten, afsluitkosten voor de hypotheekverstrekker/-adviseur en kadastrale kosten.

Bij overdracht moet de resterende termijn betaald zijn. In het geval je de aanbetalingen (2,5% en 10%) reeds uit eigen middelen voldaan hebt, dan staat er nog 87,5% van de totale kavelprijs open. In het geval je 2,5% aanbetaling uit eigen middelen hebt betaald en 10% aanbetaling met een bankgarantie hebt voldaan, dan dien je bij de overdracht dus nog 97,5% te betalen.