Direct naar content

Het notarieel transport

De overdracht

Na het tekenen van de koopovereenkomst dien je de omgevingsvergunning verleend te krijgen, voordat je de kavel in eigendom overgedragen kan krijgen (en je kan gaan starten met bouwen). Je mag dus pas starten met de bouw als je eigenaar bent van de grond.

De overdracht van de grond vindt bij een notariskantoor plaats, de notaris zet het eigendom van de gemeente Almere over op jouw naam, dit is het moment van de feitelijke levering van de kavel. We noemen dit notarieel transport of eigendomsoverdracht/-levering.

Notarieel transport kan (volgens de voorwaarden van de gemeente Almere) plaatsvinden wanneer:

  1. Je een positieve SRV-toets en een verleende omgevingsvergunning hebt
  2. De grond/het bouwveld bouwrijp is. Het bouwrijp maken van de grond doet de gemeente Almere (behalve in het gebied Oosterwold). In het kavelpaspoort en/of de gebiedsspecifieke bijlage wordt een voorlopige datum genoemd, in de koopovereenkomst is de definitieve datum opgenomen. Zodra de grond bouwrijp is zal je hierover bericht ontvangen per mail van de Kavelwinkel.
  3. Je een getekende koopovereenkomst hebt.
  4. Het restant van de koopsom en eventuele bijkomende kosten betaald zijn.

Om de leveringsprocedure in gang te zetten moet je een afspraak maken bij de notaris voor het opstellen van een leveringsakte. De notaris stuurt de concept akte, de nota van afrekening en andere benodigde stukken, ter goedkeuring naar de gemeente. Wanneer de gemeente akkoord is, wordt overgegaan tot het notariële transport van de kavel.

Je kiest zelf een notariskantoor waar je de overdracht wil laten plaatsvinden. Elke notaris in Almere is gemachtigd om namens de gemeente de grond over te dragen. Dit wil zeggen dat de gemeente zelf niet aanwezig is bij het moment van overdracht en dat de gekozen notaris dus namens de gemeente tekent op de akte van levering.

De leveringsprocedure duurt gemiddeld 2-4 weken. Dit is de benodigde tijd tussen het opvragen van de stukken door de notaris bij de gemeente en het goedkeuren van deze stukken zodat de overdracht plaats kan vinden.

Akte van levering/eigendomsbewijs

De leveringsakte/eigendomsbewijs wordt opgesteld nadat de koopovereenkomst is getekend. De leveringsakte wordt ook wel transportakte genoemd. Dit is de akte waarmee de kavel officieel aan jou wordt overgedragen en dus ook op jouw naam komt te staan.

De leveringsakte wordt opgesteld door het door jou gekozen notariskantoor en moet overeenkomen met de gemaakte afspraken in de koopovereenkomst van de kavel, daarom wordt deze nog gecontroleerd door de gemeente. De zaken die overgenomen worden uit de koopovereenkomst zijn bijvoorbeeld de artikelen die als kettingbeding worden opgelegd. Dit zijn regels die dus gelden voor alle toekomstige kopers van de kavel en de woning, zoals: de bestemming van de kavel, eventuele BVO’s (maximale bruto vloeroppervlaktes), verplichte parkeerplaats(en) op eigen terrein, instandhoudingsverplichting van eventuele geplaatste beukhagen als erfafscheiding, etcetera.

Op haar beurt controleert het notariskantoor onder andere of de gemeente gemachtigd is om de grond te verkopen. De leveringsakte wordt tijdens de afspraak met de notaris doorgenomen en ondertekend door jezelf en de notaris (die tevens tekent namens de verkopende partij).

Hypotheekakte

De hypotheekakte is een akte waarin wordt vastgelegd dat je een onroerende zaak (de kavel plus de woning) als onderpand geeft aan de hypotheekverstrekker, in ruil voor het verkrijgen van een geldlening. Anders gezegd jij geeft je kavel en woning als onderpand aan de bank in ruil voor een geldlening om je kavel en woning te kunnen bekostigen. Om de hypotheekverstrekker te beschermen heeft deze het recht om het onderpand in het openbaar te verkopen als je je afspraken niet na kan komen. Dit noemt je het recht van hypotheek, dit vervalt meestal nadat de lening volledig is afgelost. De hypotheek akte wordt, zoals wettelijk voorgeschreven, opgesteld door de gekozen notaris.

De hypotheekakte bevat een aantal zaken:

  • De hoogte van de hypothecaire inschrijving
  • Omschrijving van het onderpand
  • De te betalen hypotheekrente
  • Aflossingsmethode van de hypotheek
  • De verplichting om de woning te verzekeren
  • Algemene voorwaarden van de geldverstrekker

De gekozen notaris zal naast de akte van levering ook de hypotheekakte met je doornemen, daarna wordt deze door jou en de notaris (die ook tekent namens de hypotheekverstrekker) ondertekend. Nadat de hypotheek akte besproken is, goedgekeurd en getekend, zal deze ook door de notaris worden ingeschreven in het kadaster, daarna staat de hypotheek officieel op jouw/jullie naam.

De akte van levering en de hypotheekakte verlijden vaak tegelijk bij de notaris. Dit houdt in dat beide aktes in dezelfde afspraak met de gekozen notaris worden behandeld.

Nota van afrekening

De nota van afrekening is een overzicht van alle kosten die de notaris van jou dient te ontvangen en op zijn beurt grotendeels weer betaalt aan de andere betrokken partijen. Zo heb je naast de kosten voor de kavel, ook taxatiekosten, notariskosten, afsluitprovisie voor de hypotheekverstrekker/-adviseur, kadastrale kosten, etcetera.

Bij overdracht moet de resterende termijn betaald zijn. In het geval je de aanbetalingen (2,5% en 10%) reeds uit eigen middelen voldaan hebt, dan staat er nog 87,5% van de totale kavelprijs open. In het geval je 2,5% aanbetaling uit eigen middelen hebt betaald en 10% aanbetaling met een bankgarantie hebt voldaan, dan dien je bij de overdracht dus nog 97,5% te betalen.