Direct naar content

SRV-toets en Omgevingsplanactiviteit

Check op het ontwerp/bouwplan

De mogelijkheden en bouwregels van elke kavel zijn vastgelegd in het ‘kavelpaspoort’. Het kavelpaspoort somt de belangrijkste bouwregels op die ervoor gaan zorgen dat jouw woning qua beeldkwaliteit past in het gebied waar je jouw woning gaat bouwen. De gemeente controleert het ontwerp in een SRV-toets en legt het bouwplan naast het kavelpaspoort en de in het kavelpaspoort genoemde relevante documenten.

SRV-toets

Heb je de reserveringsvergoeding voldaan, dan kun je aan de slag met het indienen van je bouwplan voor de Stedelijke Randvoorwaarden toets (SRV-toets). Indienen gebeurt digitaal via het aanvraagformulier SRV-toets. Je vindt het formulier op de Downloadspagina. Aan deze toets zijn geen kosten verbonden. De toetsing wordt gedaan door de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).

Voor het indienen van je bouwplan voor de SRV-toets heb je een definitief ontwerp nodig. Dit is een uitwerking van het voorlopig ontwerp. Overeengekomen wijzigingen naar aanleiding van het voorlopig ontwerp zijn door de architect, bouwkundig adviseur of (catalogus)bouwer verwerkt waardoor het ontwerp de status van definitief krijgt.

Het definitieve ontwerp bevat tekeningen op schaal met exacte maatvoeringen en een uitgesplitste raming van de (bouw)kosten. Uiteraard moeten de kosten in overeenstemming worden gebracht met je budget. Dit is in de praktijk vaak ook het laatste moment waarop je wijzigingen kunt aanbrengen zonder dat het direct extra kosten met zich meebrengt.

VTH bekijkt jouw bouwplan en beoordeelt of het voldoet aan alle regels die gesteld zijn vanuit het kavelpaspoort. Ook eventuele regels van het Beeldkwaliteitsplan worden meegenomen in dit moment. Een positieve SRV-toets houdt in dat het ontwerp akkoord is bevonden en aan alle randvoorwaarden voldoet.

Zelfbouwwoning ontwerpen

Vergunning Omgevingsplanactiviteit (OPA)

Je kan na goedkeuring van de SRV-toets direct alle benodigde stukken indienen voor de aanvraag van de vergunning voor de omgevingsplanactiviteit. Dit doe je via het Omgevingsloket (of je machtigt je bouwer, aannemer of bouwbegeleider hiervoor).

Belangrijk: Dien hetzelfde bouwplan in voor je vergunning OPA als van de positieve SRV-toets.

Bouwmelding

Met de bouwmelding laat je de gemeente zien op welke wijze wordt geborgd dat jouw bouwplan aan de bouwtechnische eisen voldoet als het eenmaal klaar is. Dien hetzelfde bouwplan in voor je bouwmelding als van de positieve SRV-toets.

Zonder kwaliteitsborger kun je geen bouwmelding doen en mag je ook niet beginnen met bouwen. De kwaliteitsborger zorgt ervoor dat er een risicobeoordeling en borgingsplan is waarin is aangegeven dat aan de bouwtechnische aspecten uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zal worden voldaan. Ook geeft de kwaliteitsborger aan met welk instrument wordt toegezien op de kwaliteitsborging. In het register instrumenten kwaliteitsborging vindt je welke instrumenten voor kwaliteitsborging zijn toegelaten binnen het stelsel van kwaliteitsborging. Hierin vind je ook een overzicht van de kwaliteitsborgers die gebruik mogen maken van een instrument voor kwaliteitsborging.

Je kan de bouwmelding zelf doen maar dit kan ook gedaan worden door de door jou ingehuurde kwaliteitsborger, architect of aannemer. Dit gaat via het Omgevingsloket.

De bouwmelding doe je uiterlijk 4 weken voordat de bouw start.

Tekenen koopovereenkomst

Een positieve SRV-toets is een voorwaarde om de koopovereenkomst te mogen ondertekenen.